jizoI
jizoII
jizo III
jizo IV
© patrícia gouveia 2001